آموزش ثبت نام در سامانه سجام (نحوه دریافت کدبورسی و ثبت نام سجام)

تمامی مراحل سامانه سجام جهت ثبت نام سجام و دریافت کدبورسی سجام بصورت تصویری توضیح داده شده است.