بازار بورس چیست ⁣و ⁣چرا افراد در بورس سرمایه گذاری می کنند؟

بورس بازاری است که در آن دارایی های مختلف مورد داد و ستد قرار می گیرد. افراد به 4 دلیل در بورس سرمایه گذاری میکنند: 1-کسب درآمد⁣ از سرمایه گذاری در بورس 2-امنیت و شفافیت در سرمایه گذاری⁣ 3- حفظ سرمایه در مقابل ⁣تورم 4-قابلیت نقد شوندگی خوب⁣