شرایط دریافت کارت اعتباری سهام عدالت

کارت اعتباری سهام عدالت به سهامدارانی اختصاص میابد که روش مستقیم را انتخاب نموده اند و سهام خود را نفروخته اند. در ذیل به شروطی اشاره گردیده که برای متقاضیان دریافت کارت اعتباری لازم و ضروری است.