صندوق هاى سرمایه گذارى کارگزارى تدبیرگران فردا

کارگزاری تدبیرگران فردا جهت تنوع بخشی به سرمایه گذاری مشتریان عزیز و همچنین مدیریت ریسک انواع صندوق های سرمایه گذاری را تاسیس کرده است. صندوق درآمد ثابت سپهر، صندوق درسهامی تدبیرگران فردا و … از صندوق های این کارگزاری هستند.